เว็บโฮสติ้งคุณภาพ ราคายุติธรรม.. ยินดีต้อนรับลูกค้าทุก ๆ ท่าน...  

การเตรียมค่าระบบให้พร้อมสำหรับ CMS ต่าง ๆ

 

ในการติดตั้ง CMS ต่าง ๆ เช่น Joomla , Wordpress , Drupal, Moodle บางระบบอาจจะต้องการปรับแต่งค่าเริ่มต้นของระบบแตกต่างกัน โดยทางโฮสได้กำหนดคุณสมบัติ ระบบเป็นแบบกลาง ๆ เพื่อให้ใช้งานกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ทั้งหมด

ในการติดตั้ง CMS โปรแกรมจะแสดงค่าระบบที่โปรแกรมต้องการ ในขั้นตอนการติดตั้ง

หากระบบไม่ตรงตามความต้องการของโปรแกรม บางโปรแกรมก็จะไม่อนุญาตให้ทำการติดตั้ง โดยจะต้องทำการปรับแต่งค่าระบบนั้น ๆ ให้ตรงกับความต้องการของโปรแกรมเสียก่อน จึงจะสามารถติดตั้งโปรแกรมได้

สำหรับการเตรียมความพร้อมของระบบ ลูกค้าสามารถกำหนดคุณสมบัติบางอย่างเพิ่มเติมได้เอง โดยการสร้างไฟล์ .htaccess ขึ้นมา แล้วทำการ Upload เข้าไปในตำแหน่ง Directory ที่ต้องการปรับแต่งค่าระบบ

ตัวอย่างคำสั่งในการปรับแต่งค่าระบบ เช่น

#การปิดค่า register_globals
php_flag register_globals off

#การเปลี่ยน Default Charecter เป็น TIS-620
AddDefaultCharset tis-620

#การกำหนด Directory Path สำหรับเก็บข้อมูล Temp
php_value session.save_path "/var/www/virtual/yourdomain.com/htdocs/tmp"

#การกำหนด Directory Path สำหรับใช้ในการเก็บพักข้อมูลการ Upload ของโปรแกรม
php_value session.upload_tmp_dir "/var/www/yourdomain.com/htdocs/tmp"
 

หลังจาก Upload ไฟล์ .htaccess เข้าไปในพื้นที่ของท่านแล้วจึงลองทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

หากยังพบว่าไม่สามารถปรับแต่งค่าระบบบางอย่างได้ ขอให้แจ้งติดต่อมายังผู้ดูแลระบบของโฮสที่ท่านใช้บริการอยู่
เพื่อขอคำแนะนำหรือการปรับแต่งค่าระบบบางอย่างที่ลูกค้าไม่อาจปรับแต่งเองได้