เว็บโฮสติ้งคุณภาพ ราคายุติธรรม.. ยินดีต้อนรับลูกค้าทุก ๆ ท่าน...  
Privacy Policy
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการของเรา กรุณาอ่านรายละเอียด เงื่อนไขและข้อตกลง การให้บริการก่อน

เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการโฮสติ้ง

1. เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย โดยเงื่อนไขข้อตกลงนี้ จะเริ่มต้นเป็นข้อตกลงตามกฏหมายระหว่าง ผู้ให้บริการ ( โฮสอินไทย ดอท คอม ) และผู้ใช้บริการ ( ลูกค้า ) ทันที หลังจากที่ผู้ใช้บริการชำระเงิน และถือว่า ผู้ใช้บริการทุกท่านได้ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้แล้วนับตั้งแต่เวลานั้น
2. ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
3. ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack หรือใช้บริการของเซิรฟ์เวอร์นี้ไปใน การโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด
4. ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM โดยใช้อีเมล์ที่อ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้ไปยังบุคคลอื่น หรือ ส่งข้อความขู่บังครับ หรือ เป็นที่ ไม่ดีต่อบุคคลอื่นๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้รับ หากผู้ให้บริการตรวจพบ สามารถระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM จะต้องรับผิดชอบ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
5. ห้ามผู้ใช้บริการ เปิดให้บริการ Web Bittorent , Tracker, Bot Script, Steaming หรือ เปิดให้บริการฟรีอัพโหลดต่างๆ รวมถึง การใช้งานทุกอย่างทีมี ผลเสีย หรือที่ทำให้เกิดภาระหนักต่อเซิร์ฟเวอร์ของเรา ทางผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต
6. ห้ามผู้ใช้บริการ เปิดให้บริการ ฟรีอีเมล์ ในกรณีที่ท่านสามารถสร้าง Email Account ได้ไม่จำกัดจำนวน หรือการสามารถสร้าง Email Account ได้ในจำนวนมาก แต่ให้ใช้ได้เฉพาะให้ องค์กรเท่านั้น ห้ามไม่ให้ท่านเปิดให้บริการ กับบุคคลอื่นที่ไม่เกียวของกับ Web site ของท่าน
7. ห้ามผู้ใช้บริการติดตั้งโปรกแกรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระหนัก จำนวนหลาย ๆ ระบบอยู่ในโดเมนเนมเดียวกัน ซึ่งไม่ควรมีมากกว่า 3 ระบบหลักในหนึ่งโดเมนเนม เช่น ไม่ควรติดตั้ง Joomla ที่เป็นระบบหลักจำนวน 3 ระบบ ใน 1 โดเมนเนม แต่ไม่ได้จำกัดในเรื่องของการติดตั้งระบบเสริมหรือ Module ต่าง ๆ ของ Joomla
8. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ มีการใช้งานระบบ CMS หรือ มีการติดตั้ง Webboard ผู้ใช้บริการต้องดูแลระบบที่ติดตั้งไว้โดยต่อเนื่อง หากพบว่ามีการปล่อยปะละเลย และปล่อยให้มีการเกิด Spam เกิดขึ้นในระบบ หรือมี Spam ในเว็บบอร์ดของท่าน ผู้ให้บริการอาจมีการระงับการใช้งานของท่านลงชั่วคราว จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
9. การใช้งานระบบ CMS บางประเภทที่เป็น Open source โดยไม่มีการ Update และขาดความรู้ทักษะในการดูแลจัดการแก้ปัญหาช่องโหว่ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เว็บไซต์ถูกแฮกค์จากบรรดาแฮกค์เกอร์ที่อาศัยช่องโหว่ของโปรแกรมเหล่านั้น ซึ่งปัญหานี้ทางโฮสจะช่วยเหลือได้เพียงการนำข้อมูล Backup กลับคืนมาให้ได้เท่านั้น ซึ่งไม่ควรทิ้งไว้เป็นเวลานานเกินไป เพราะข้อมูล Backup อาจไม่สามารถกู้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันล่าสุดกลับมาให้ได้เพราะข้อมูล Backup ของทางโฮสอาจถูกเขียนทับได้เมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ และทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่เกิดปัญหาการถูกแฮกค์จากการใช้งานโปรแกรม Open source
10. การติดตั้ง CMS ที่เป็น Version ใหม่ โดยที่ต้องการคุณสมบัติของระบบใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากระบบเดิมที่มีอยู่ ขอให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทราบวิธีแก้ปัญหาต่อไป
11. ในการใช้งานเว็บบอร์ด หรือระบบ Online Social Network ต่าง ๆ หากพบว่าเป็นเว็บไซต์ที่มี Traffic สูงผิดปกติ และอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบ ทางผู้ให้บริการอาจมีการแจ้งให้ทำการปรับเปลี่ยนแพ็คเกจการใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมต่อลักษณะการใช้บริการ หรืออาจมีการแจ้งระงับการให้บริการ หากมีการใช้งาน Traffic สูงผิดปกติมากเกินไป
12. ผู้ให้บริการจะให้บริการในส่วนของระบบเท่านั้น โดยจะไม่ข้องเกี่ยวกับ Code, Script, Data หรือโปรแกรมที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้นในระบบ แต่หากผู้ใช้บริการเห็นว่าปัญหาบางอย่างอาจเกิดจากความบกพร่องของระบบ ก็สามารถแจ้งผู้ดูแลระบบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่อไป และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อกรณีความบกพร่องของระบบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เรายินดีคืนเงินค่าบริการ หากลูกค้าพบข้อบกพร่องของระบบภายใน 7 วันที่เริ่มใช้บริการ และไม่สามารถใช้ระบบต่อไปได้
13. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายแก่ เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกิดเนื่องจากความประมาท ของผู้จัดตั้งเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เราจะยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำ Backup คืนกลับมา
14. การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ และ/หรือเว็บไซต์ของสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
15. ไม่อนุญาต ให้ผู้ใช้บริการ จัดแบ่งพื้นที่ย่อยของตนเอง เพื่อขายหรือให้บริการแก่เว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้มีข้อตกลงกับทาง ผู้ให้บริการ
16. หากผู้ให้บริการ ได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
17. เว็บไซต์แห่งนี้ให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเวบไซท์ที่มีข้อความหรือ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านพบเห็น หรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก่เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป
18. ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
19. ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุดกับบุคคลใดๆที่พยายาม กระทำการที่เป็นอันตรายแก่ระบบของเซิร์ฟเวอร์
20. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น และผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่สมาชิกกระทำนั้นเป็นการผิดกฏระเบียบข้อบังคับหรือไม่
21. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า